Dopravácký slang

Dopravácký slang se zaměřuje na regionálně vymezenou mluvu zaměstnanců Dopravního podniku hlavního města Prahy v jeho hlavní činnosti. Tou je vlastní dopravní proces, tj. obsluha vozidel, příprava provozu, jeho řízení a technické zajištění, a s ním těsně související oblast přepravní, jako odbavování cestujících, přepravní kontrola apod. Největší skupinou zaměstnanců tyto činnosti zajišťujících jsou řidiči dopravních prostředků a v minulosti také průvodčí. Úzce souvisejícími činnostmi jsou údržba a opravy dopravních prostředků, stavba a údržba tratí včetně trakčního zařízení, opravy komunikací, činnostmi navazujícími pak projektování dopravních zařízení, řízení dopravy apod.

Do slovníku byly zahrnuty i některé výrazy používané spíše cestujícími, které jsou však zaměstnancům Dopravního podniku důvěrně známé, naopak jen omezeně jsou zachyceny výrazy typických slangů motoristických, silničářských, dílenských a elektrikářských i když jsou i jimi rovněž běžně užívány.

Dopravácký slang
Vyhrajte se slangem místenky do průvodu tramvají!

Rejstřík

1. (= říman 1.) druhý vlečný vůz u třívozových tramvajových vlaků
– mít áčko: 1.1. vykonávat službu průvodčího na druhém vlečném voze, 1.2. ve vlaku mít zařa zen druhý vlečný vůz
2. u spřažených dvojic T vozů řízený vůz (použ. málo často)
3. linka (trasa) A metra
autobus Renault Karosa City bus (podle typového označení těchto vozů ve Francii – Renault Agora ; viz též klougora )
potravní daň, čára potravní daně (zan.)
– u akcízu: název lokality na mnoha místech u budov (i již neexistujících) bývalé potravní daně
tramvaj typu TI (použ. v začátcích provozu těchto vozů, jen zřídka)
protimrazová pumpa autobusů (plnila se lihem)
převodovka, převodová skříň
v rozložení směn dispečerů pouze tři noční služby v průběhu sedmi kalendářních dnů (opak bláznivý týden ; použ. na dispečinku, zan.)
svorka pro spojení trolejových drátů (použ. pracovníky trakčního vedení)
dvojitá křižovatková výhybka (viz též poloangličan , půlangličan )
autobus Renault Karosa City bus (z typového označení těchto vozů ve Francii – Renault Agora)
vyduté reliéfní obklady staničních tunelů na trase A ( stavební úseky I. A, II. A) metra
anton – viz zelený anton
1. první vlečný vůz u třívozových tramvajových vlaků (použ. do r.1974 )
2. jeden směr linky č.2 v době , kdy byla okružní (značen arabskými pořadovými čísly; použ. do r.1961 )
otevřený vůz koňky
aretační zařízení pro zachycení tyčového sběrače dvounápravových tramvajových vozů ve staž e né poloze
Michelské náměstí (podle dřívějšího názvu hotelu v jeho blízkosti)
automatická regulace rychlosti vozů metra (podle ruské zkratky ARS – avtomatičeskaja reg u ljacija skorosti)
tlakový uzávěr stanice nebo tunelu metra
autobus
autobus – viz červený autobus , modrý autobus
automatické řazení převodových stupňů u autobusu ŠM11
– jet na automat: jet se zapnutým automatickým řazením převodových stupňů
poloautomatické spřáhlo vozů metra (z ruštiny)
bába – viz železná bába

 

NAHORU